Storitve

Home Storitve
 • PREVOZI NEVARNEGA BLAGA- »ADR« PREVOZI

  Nevarno blago so snovi in predmeti, ki jih po ADR ni dovoljeno prevažati, ali pa jih je dovoljeno prevažati le pod pogoji, navedenimi v ADR. Takšno blago ima vsaj eno nevarno lastnost določeno po ADR in je razvrščeno v devet razredov. Vsako nevarno blago določenega razreda mora biti razvrščeno v UN številko. Glede na to lahko zaključimo, da je blago, ki ima UN številko, nevarno in je za prevoz potrebno upoštevati določila ADR.
 • Podjetja in samostojni podjetniki, POŠILJATELJI, PREJEMNIKI, PREVOZNIKI IN ORGANIZATORJI PREVOZOV

  Nevarno blago kot tovor zahteva dodatne ukrepe in skrbno načrtovanje izvedbe transporta od izhodiščne točke do končne točke. Zaradi lastnosti blaga, ki ima vsaj eno nevarnost, katero določa ADR sporazum (te so razvrščene v devet razredov), morajo udeleženci, ki v takem prevozu sodelujejo, upoštevati predpisane postopke in ukrepe. Ti temeljijo na poznavanju posameznih nevarnih lastnosti blaga in izhajajo iz izkušenj in znanju, ter so dogovorjene zaradi preprečitve ali zmanjšanja možnosti nesreč pri prevozih na najmanjšo možno raven.
 • ADR sporazum

  ADR sporazum je mednarodni predpis in je kot tak uvrščen v naš pravni red skladno z Zakonom o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) zavezuje vse sodelujoče udeležence takih prevozov. Določila ADR sporazuma veljajo v Evropi in širše, v kratkem, pa bo uporabljen tudi na drugih celinah sveta. V ta namen bo spremenjen tudi naziv sporazuma, tako, da ta več v imenu ne bo vseboval »Evropski«
 • Kaj v primeru, da je vaše podjetje udeleženec prevoza nevarnega blaga?

  V primeru, da je tudi vaše podjetje udeleženec takega prevoza, najsi pošiljate nevarno blago v prevoz, ga pripravljate in skladiščite za prevoz, prejemate, prevažate ali tudi če organizirate takšen prevoz kot zunanji ponudnik, lahko poiščete našo pomoč. ADR v takih primerih predpisuje pogoje za vse udeležence v transportni verigi. Radi vam bomo svetovali in pomagali, pri tem pa bomo uporabili večletne izkušnje na področju ADR prevozov in svetovanja.
 • Izognite se napakam in nevednju

  Izogniti se napakam in nevedenju, je pri prevozih nevarnega blaga ključnega pomena, saj se s tem izognete nesrečam, ki zaradi nevarnosti blaga lahko pomenijo katastrofo oziroma prekrše-ku/kom, ki se kaznuje z nemajhnimi kaznimi. Podjetja, vozniki, pošiljatelji in prejemniki v skladu z določili ADR morajo izpolnjevati pogoje, ki jih ta nalaga. Pri tem pa želimo opozoriti vse, ki kakorkoli sodelujejo pri prevozih majhnih količin nevarnega blaga in na temelju ADR izjem smatrajo, da v njihovem primeru ADR ne velja na sledeče:
ADR sporazum v prvem poglavju opredeljuje in določa pogoje za dvoje vrst izjem.

VRSTE IZJEM

ADR namreč velja za vsako nevarno blago, katero je po njem opredeljeno kot nevarno blago in se prevaža kot tovor v GOSPODARSKE NAMENE s prevoznimi sredstvi opisanimi v tem sporazumu.
one

PRVA SKUPINA

V prvo skupino spadajo izjeme, ki predstavljajo prevoza nevarnega blaga kot sestavni del strojev, vozil in naprav, in prevoz za gospodinjske namene. Za te vrste prevozov nevarnega blaga večinoma ne velja ADR.
two

DRUGA SKUPINA

V drugo skupino izjem spadajo vsi drugi prevozi nevarnega blaga pod določenimi pogoji. Ta druga skupina izjem predstavlja zmanjšanje zahtev ADR pogojev zaradi malih količin prevoza na prevozno enoto ali zaradi pakiranja nevarnega blaga v male ali mikro količine ne tovorek. Vendar to nikakor ne izključuje samega predpisa ADR!
VELJA
1. Če ima blago, ki se daje v prevoz UN številko!
2.Pri vseh prevozih nevarnega blaga v gospodarske namene (za proizvodnjo, storitve, trgovino, kmetijstvo ali druge komercialne namene) neglede na količino nevarnega blaga na prevozno enoto in na vrsto pakiranja.
3. Velja za pošiljatelja nevarnega blaga, ko ga ta pošlje stranki (trgovini, proizvodnemu ali storitvenemu obratu, pošlje v skladišče na drugi lokaciji, ki vključuje javno transportno infrastrukturo) in za vse stranke v tej transportni verigi; trgovce, proizvodna in storitvena podjetja ali samostojne podjetnike tudi v kmetijske namene, prevoznike, špediterje, skladišča tudi začasna in organizatorje prevoza. Vsako tako podjetje ali samostojni podjetnik mora pri tem izpolnjevati pogoje, ki so predpisani v določilih ADR. Vsak zaposleni ali udeleženec, ki pri takih opravilih povezanih s prevozom nevarnega blaga sodeluje mora biti v skladu z ADR usposobljen, za kar mora v primeru nadzora predložiti ustrezna dokazila.
NE VELJA
1./ V primeru če posameznik pelje do 240L vnetljive tekočine (npr nafte) pod pogojem, da je to nevarno blago (UN1202 ) natočeno v posode in ne sme presegati količine 60L na posodo in skupne količine 240L na prevozno enoto!
2./ Če posameznik pelje nevarno blago pakirano za prodajo na drobno za osebno ali gospodinjsko rabo.
3./ Za gorivo v rezervoarjih na vozilu (homologiranih) namenjeno za njegov pogon. Isto velja za delovni stroj ali napravo, ki se uporablja ali prevaža.

Vsako izjema, ki jo določa ADR je zato potrebno po tem sporazumu proučiti in se je tudi držati saj nobena izjema ne izključije ADR sporazuma ampak določa lahko le nekaj manj zahtev. V izogib nepravilni razlagi vam predlagamo, da poišče pravilno in strokovno utemeljeno informacijo.

V vsem tem vam lahko pomagamo, zato vas vabimo, da se obrnete na nas.

PRIMERI svetovanja ADR svetovalca:

Izdelamo vso potrebno dokumentacijo v skladu z ADR:

 • NAVODILA za postopke in dejavnosti
 • VARNOSTNI NAČRT
 • PREVOZNE LISTINE (oblika in pravilna vsebina)
 • LETNA POROČILA
 • POROČILA O NESREČAH

Določimo način pakiranja in označevanje nevarnega blaga:

 • pomagamo vam izbrati predpisano embalažo
 • določimo način pakiranja in označevanja
 • svetujemo pri pakiranju tako, da bodo stroški embalaže in prevoza ugodni
  (pakiranje omejene in izvzete količine)
 • nudimo predpisane ADR označbe po ugodni ceni

Pravilno pakiranje in označevanje nevarnega blaga v skladu z ADR.

Nevarno blago se polni le v preizkušeno embalažo, ki ima neizbrisljivo oznako.

Pri razkladanju in nakladanju nevarnega blaga v podjetju:

 • Skupaj določimo mesto in način nakladanja oz. razkladanja v podjetju,
 •  Dogovorimo se za občasne kontrole pri nakladanju in razkladanju po sistemu check list
  kjer se preverja ustreznost prevoznega sredstva, voznika, pravilen naklad, razklad, ter pritrditev tovora in dokumentacija,
 • V primeru prečrpavanja (cisterne) se preveri ustreznost mesta in postopki pri prečrpavanju nevarnega blaga,

Prevoznim podjetjem svetujemo pri pravilni izbiri ob nabavi prevoznih sredstev: 

 • svetujemo pri izbiri pravilnih vozil cistern
  vozila( AT, FL, EX/II in EX/III) kod cistern (L/S XXX)
Svetujemo pri izbiri poti glede posameznih prepovedi

Zaposlene v podjetju usposabljamo v skladu zADR 1.3 poglavja (8.2.3)

 • v podjetjih usposabljamo zaposlene  sodelujoče pri opravilih, ki so povezana s prevozi nevarnega blaga (viličarist, skladiščnik, polnilec, organizator prevoza, varnostnik, komercialist, zaposleni pri pakiranju,….)
 • kakor tudi ostala opravila v skladu z ADR zato, da bi preprečili nesreče ali zmanjšali njihove posledice na minimum.

Primeri nepravilnosti pakiranja, označb, prevozov in posledice….

Nepravilno pritrjevanje nevarnega blaga (ni zgornjih protipalet) gurtne brez natezne sile. Vprašanje je, če je ovojnina zadostna in zagotavlja varnost pri vseh pogojih-silah, ki nastopajo pri prevozu. Posledice pri nenadnem zaviranju so lahko katastrofalne in povzročijo nesrečo. Tukaj je bila posledica velika kazen (štirimestni znesek v € in odprava nepravilnosti pred nadaljevanjem prevoza). Na prvi pogled je zgledalo vredu, vendar ob natančnejšem pregledu je nadzor ugotovil velike napake. Jasna je tudi odgovornost. Odgovornost je tako pošiljateljeva, ki je nevarno blago tako napačno naloženo poslal v prevoz in prevoznik, ki je napačno naloženo blago prevažal. ADR namreč zahteva, da se pred začetkom prevoza odpravijo vse napake!