Pogosta vprašanja in odgovori

Home Pogosta vprašanja in odgovori

Pisna navodila v skladu z ADR mora zagotoviti prevoznik pred začetkom prevoza  v jeziku, ki ga člani posadke (voznik) lahko preberejo in razumejo. Navodila morajo biti na vidnem mestu v kabini in morajo biti barvno natisnjena.

-Vaše podjetje in prevoznik (za dostavo razkužila) morata imeti imenovanega ADR svetovalca, ki izda navodila za vsa dejanja v podjetju (glej naslednje pogoje)

-Voznik (dostava) mora imeti  certifikat po ADR 8.2.2

-Embalaža za polnjenje v manjše enote večja od 1L mora biti certificirana, manjša mora vzdržati pogoje prevoza

-Če pošiljate v prevoz  do 333L razkužila v embalaži večji od 1L voznik Potrdilo po ADR 8.2.3 (1.3)

  ni potrebna označba vozila.

-Če pošiljate v prevoz  več kot  333L razkužila v embalaži večji od 1L voznik  certifikatpo ADR 8.2.2 

   potrebna označba vozila.

-Predpisano polnjenje in označevanje embalaže in tovorkov 

-Predpisana dokumentacija, ki spremlja prevoz nevarnega blaga, v primeru izjeme 1.1.3.6 prikazan izračun

-Vsi sodelujoči pri prevozu (skladiščnik, nakladalec/razkladalec, zaposleni, ki polnijo in pripravljajo blago,..) usposobljeni po ADR poglavju 1.3 skladno s 8.2.3

Ne!

Lahko s tem vozilom vozimo UN 1719 JEDKO ALKALNO TEKOČINO, N.D.N   v cisterni, ki ima kod »L10CN«

Da, ustrezno je vozilo in cisterna.

Če voznik nima certifikata mora biti usposobljen po 8.2.3 v skladu z 1.3 ADR. Lahko pelje  količino tako pakiranega blaga, ki je omejena z nosilnostjo prevoznega sredstva (polno težo)  vendar morajo biti  izpolnjeni pogoji po ADR 3.4

OPOZORILO: Vsa opravila povezana s prevozi nevarnega blaga, tudi majhnih enot ali majhnih količin lahko opravljajo samo usposobljeni zaposleni. Dokazila o tem se hranijo v arhivu podjetja in se ob nadzoru morajo predložiti pooblaščenim osebam.  Taka usposabljanja izvajamo  ADR svetovalci.

V naši trgovini prodajamo lake in barve, razredčila, sredstva za čiščenje in razkuževanje manjše  in večje embalaže,…   Je tudi naša obveza, da izpolnjujemo zahteve ADR sporazuma in katere so te obveze?

Da, to so ukrepi in postopki, ki jih morate izvajati kot prejemnik, pošiljatelj nevarnega blaga danega v prevoz.

 V primeru, da nevarno blago tudi prevažate morate tudi pri manjših količinah izvajati in upoštevati ukrepe po  določilih ADR. Takrat, ko so prevozi nevarnega blaga takšni, da je vozilo potrebno ali je označeno z oranžnimi  tablami morate imeti imenovanega tudi Varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. 

V bodoče, bo v podjetjih, ki pošiljajo nevarno blago v prevoz obvezno imenovati ADR svetovalca, tudi če so količine nevarnega blaga za prevoz manjše (kjer do sedaj to ni bilo obvezno).

V naši trgovini prodajamo pirotehnične izdelke. Smo zavezani k pogojem ADR predpisa?

DA

Nevarno blago v zgornjem primeru »barve in barvi sorodne snovi » UN1263 ES II,  lahko peljete v original embalaži in označbi pravilno pritrjeno. Za blago morate imeti pravilno izpisano prevozno listino s izračunom po 1.1.3.6 in opisom izjeme. V tem primeru rabite tudi Potrdilo, da ste usposobljeni po 1.3 poglavju ADR skladno s 8.2.3.

V vozilu morate imeti ABC gasilni aparat kapacitete 2kg in EN3 standarda.

Tako lahko peljete do 333L ali kg (kaj je prej). V primeru večjih količin ni več izjem in je potrebno izpolnjevati vse zahteve ADR.

Nevarno blago so snovi in predmeti, ki jih po ADR ni dovoljeno prevažati, ali pa jih je dovoljeno prevažati le pod pogoji, navedenimi v ADR. V primeru, da ima blago UN označbo za katero sledi štiri mestno številko je to blago nevarno za prevoz. UNxxxx predstavlja identifikacijsko označbo nevarnega blaga Združenih narodov (UN) in je po vsem svetu enaka.

Glede na to, da imate nevarno blago pakirano v embalaži (notranji) po 0,5L lahko to spakirate v škatle – npr kartonske do 30kg brutto teže na tovorek in ga označite s predpisano ustrezno nalepko po določilu ADR 3.4

Lahko pa je tovorek izveden tudi kot paket v ovojnini, vendar je takrat velikost omejena na 20kg brutto.

Tudi ta tovorek je potrebno označiti s predpisanimi nalepkami ustrezne kvalitete.  

Kje dobim take nalepke in katerim pogojem morajo zadostiti?

Take nalepke morajo biti odporne in  obstojne v pogojih prevoza in vremenskih vplivov, ki nastanejo pri nakladanju in razkladanju, ter skladiščenju nevarnega blaga do uporabe.

 

Nalepke lahko ugodno dobite tudi pri nas.

Da. To je naloga ADR svetovalca

Da. V primeru, da bi želeli voziti različno nevarno blago bi poiskali vrsto cisterne in vozila, ki bi ustrezala najzahtevnejši potrebi. Zaradi tega je smoterno, da že ob naročilu veste, kaj boste prevažali mogoče tudi kasneje.

Za vaše podjetje izberemo (ADR svetovalec) po ADR predpisano embalažo. Ta mora prenesti pogoje transporta za to nevarno blago. Glede na vaše potrebe se izbere ustrezna ekonomična varianta.

ADR svetovalec ima po Zakonu o prevozu nevarnega blaga (29.čl) in po ADR sporazumu v poglavju 1.8.3.3 jasno določene naloge odvisne od potrebe vašega podjetja.

Naloga svetovalca je, da  vzpostavi sistem postopkov in ukrepov za preprečitev nesreč ali njihovo zmanjšanje na najmanjšo možno raven,  pri vseh opravilih, ki so v podjetju povezana s prevozi nevarnega blaga.  

Spremlja predpise in z njimi seznanja vodstvo podjetja, nadzira opravila, usposablja in izdela Letno poročilo oz. po potrebi tudi varnostni načrt ali druga navodila.

Zelo pomembno je, da sodeluje tudi pri načrtovanju novih proizvodov, ki bodo kot taki nevarno blago. Pri tem določi pogoje polnjenja, embalažo, oznake in postopke  za skladiščenje in odpošiljanje, ter prevoz. Vse to vam potem pomaga pri nadaljnem razvijanju proizvoda in določitvi kalkulativne cene proizvoda za prodajo.

Sodeluje pri načrtovanju voznega parka pri prevoznikih, predvsem pri podjetjih, ki imajo v svoji sestavi vozila cisterne ali ExII ali ExIII vozila. 

Usklajuje določene faze od proizvodnje, do same dostave nevarnega blaga. 

V primeru nesreč izdela poročilo in ga posreduje ustreznim organom, če je to potrebno. 

Naloga ADR svetovalca je, da na eni strani s predpisanimi postopki zagotovi v podjetju takšne ukrepe, ki bodo pomenili zmanjšanje stroškov, na drugi strani pa zagotovi ustrezen nivo varnosti za preprečitev nesreč ali zmanjšanje posledic le teh, če se zgodijo.

V primeru, da želite različno nevarno blago pakirati skupaj v eno zunanjo embalažo morate upoštevati določila za skupno pakiranje. Po tem določilu se določeno različno nevarno blago ne sme skupno pakirati v eno zunanjo embalažo.  Zunanjo embalažo je potrebno označiti z vsemi oznakami (nalepkami) glede na nevarno blago v embalaži.  Tako pakirano nevarno blago spremlja ustrezna dokumentacija in se prevaža pod pogoji, ki jih določa ADR glede na količino.

Ne, v prekršku ste vi kot voznik in trgovec kot pošiljatelj. 

Kmetijska dejavnost je gospodarska in prevoz nevarnega blaga, kar je iskazovala tudi nalepka nevarnosti na ročkah, ni opravljen za potrebe gospodinjstva, ki bi bil predviden skozi določene izjeme tudi v ADR!

 Zato mora trgovec kot pošiljatelj in vi kot prevoznik in prejemnik upoštevati pogoje ADR.

Imeti morata Potrdilo po določilu 1.3 ADR, ki iskazuje vašo usposobljenost, opremo v vozilu in prevoz mora spremljati pravilno izpisano prevozno listino (kar večinoma račun ni). Če vas na cesti kontrolira nadzorni organ (FURS, policija, prometna inšpekcija) boste imeli težavo.

Potrdilo o usposobljenosti za uporabo fitofarmacevtskih sredstev ne zadosti usposobljenosti, ki jo zahteva ADR za prevoz takega nevarnega blaga po cestah v vozilu ki je opredeljeno v ZPNB.

Omejitve prevozov nevarnega blaga skozi predore ADR opredeljuje na način, da skozi predore, ki so kategorizirani od kategorije A do E, omejuje po posamezni kategoriji ali skupini kategorije predorov.

V Sloveniji trenutno teh omejitev ni.

Da, na relaciji od trgovca do doma (vikenda, počitniške hišice) plin v 10 kg jeklenki ( pakiranje na drobno) za potrebe gospodinjstva lahko peljete v osebnem avtomobilu. V tem primeru določbe ADR ne veljajo.

Da, do 1 L vsebine na notranjo embalažo se lahko bencin pelje v neatestirani-preizkušeni  embalaži, pakirani v zunanjo embalažo pakirano do 30kg bruto na tovorek oziroma pakirano v ovojnino  do 20kg bruto na tovorek. Zunanja embalaža mora biti ustrezno označena po ADR 3.4.7.

V primeru pakiranja v večjo embalažo mora ta biti atestirana-preizkušena in ustrezno označena!

Ne, če nimate Potrdilo, da ste usposobljeni po 1.3 poglavju ADR skladno s 8.2.3.

Za osebne potrebe je dovoljeno peljati 240L nafte na prevozno enoto pod ppogojem, da je nafta napolnjena v ustreznih ročkah, ki so pravilno označena!

Nadzor vrši policija, FURS in prometni inšpektorat. Tak nadzor se vrši lahko na cestah in na sedežih podjetij.

Kazenske določbe po ZPNB so določene v 54. in 55. čl. Te znašajo za pravno osebo ali samostojnega podjetnika 

najmanj 1.000 € in se povečujejo, medtem, ko znaša kazen za odgovorno osebo od 200€ navzgor.  Za vsakega posameznika je kazen 200€.

Pri tem je potrebno poudariti, da se kazni seštevajo če je storjeno več prekrškov.

Namen ZPNB, ki v naš pravni red vključuje ADR sporazum je v tem, da vsem, ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi s prevozi nevarnega blaga, to pa so ; pošiljatelji, prevozniki, prejemniki, organizatorji prevozov,….   pomaga in določa pravilna ravnanja za to, da bi se čim bolj zmanjšala možnost za nesreče ali, da bi se zmanjšale posledice nesreč. ADR je plod praktičnih izkušenj in znanj na področju nevarnega blaga in prevozov le teh, kar vsem, ki se s temi dejavnostmi ukvarjajo pomaga pri izvedbi. Pri vsem tem je  dobro vedeti, da so posledice nesreč pri prevozih nevarnega blaga lahko katastrofalne.

Imate vprašanje?
Vprašajte nas